Zona privada
<< FEBRER 2017 >>
DllDiDmDjDvDsDm
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728     
Actes de les colles

Actes generals

Data actual


Contracte per les colles associades

REALITZACIÓ DE CORREFOC

(lloc), el (dia) de (mes) de (any).

REUNITS:

D'una banda, (nom del responsble de l'entitat organizadora) , major d'edat, amb DNI núm. (dni) amb domicili (adreça)

De l'altra, (nom cap de colla), major d'edat, amb DNI núm. (dni) amb domicili (adreça).

ACTUEN:

La primera, en representació de l'Entitat (entitat organitzadora), CIF (cif), amb domicili (adreça), segons nomenament efectuat en (l'Assamblea/Junta) de (data), que assegura que no ha estat revocat.

El segon, en representació de l'Entitat (colla), CIF (cif), amb domicili (adreça), en virtut de nomenament efectuat en l'Assamblea de (data), que no ha estat revocat.

EXPOSEN:

PRIMER. Que l'(entitat), en endavant l'EMPRESA, està interessat en contractar la realització d'un espectacle de CORREFOC el dia (data i hora), a (lloc).

El recorregut del CORREFOC serà el següent:

(recorregut)

SEGON. Que la (colla), en endavant la COMPANYIA, està interessada en realitzar l'espectacle de CORREFOC en la data, hora, lloc i itinerari esmentats.

Per tot això, reconeixent-se ambdues parts la capacitat jurídica i d'obrar suficient per atorgar el present contracte, convenen en les següents

CLÀUSULES

PRIMERA. La COMPANYIA es compromet a posar en escena un espectacle de CORREFOC el dia (data i hora), a l'espai indicat en l'expositiu primer. L'espectacle tindrà una durada aproximada de (durada).

SEGONA. Com a contraprestació per la realització de l'espectacle, l'EMPRESA abonarà a la COMPANYIA la quantitat de (import en lletres i nombres) pessetes, en concepte de CATXET. Explícitament la COMPANYIA assenyala que no té cap afany de lucre i que no destina cap quantitat econòmica a ingressos dels seus membres i que, per tant, la totalitat del CATXET es correspon amb les despeses derivades de la posada en escena de l'espectacle.

TERCERA. El CATXET fixat en la clàusula anterior el farà efectiu l'EMPRESA a la COMPANYIA en finalitzar l'actuació, mitjançant diner en metàl.lic, taló bancari o tranferència al compte corrent bancari que designi la COMPANYIA.

La COMPANYIA, en el moment en què es faci efectiu el pagament al seu representant, entregarà a l'EMPRESA una factura i un rebut per la quantitat indicada.

QUARTA. La suspensió del CORREFOC per causa de pluja o de qualsevol altre esdeveniment impeditiu imprevisible i independent de la voluntat de la COMPANYIA que ocorri dins de les 24 hores anteriors a la fixada per el seu inici, comportarà que l'EMPRESA hagi d'abonar el 50% del catxet fixat en la clàusula segona, si la suspensió es produís abans del començament de l'espectacle, o el 100% del catxet, si la suspensió es produeix un cop començat l'espectacle.

CINQUENA. L'EMPRESA es fa responsable de l'obtenció de les oportunes llicències i autoritzacions administratives necessàries per a la posada en escena de l'espectacle en els termes previstos en l'article 3.1 del Decret de la Generalitat nº 252/99, de 31 d'agost.

La COMPANYIA es fa responsable de l'obtenció de les oportunes llicències i autoritzacions administratives necessàries per a la utilització del material pirotècnic, d'acord amb el que disposa el Reglament d'Explosius.

SISENA. En el moment de signar el present document, la COMPANYIA entrega a l'EMPRESA un full explicatiu de les condicions mínimes de seguretat necessàries per el desenvolupament correcte de l'espectacle, còpia del qual s'uneix al contracte com Annex nº 1.

L'EMPRESA es fa responsable de que es doni la necessària publicitat a les esmentades condicions de seguretat amb una antel.lació mínima de 48 hores abans del començament de l'espectacle, tal com disposa l'article 4 de l'esmentat Decret 252/99.

SETENA. Qualsevol modificació de les condicions de l'especacle (canvi d'itinerari, de data, d'hora...) s'haurà de pactar per escrit amb una antel.lació mínima de 48 hores a la del començament de l'espectacle i s'unirà com Annex nº 2 al present contracte.

Per a les modificacions operades, l'EMPRESA haurà de complir els mateixos requisits de publicitat previstos en la clàusula anterior.

VUITENA. L'EMPRESA es fa responsable de que l'itinerari del CORREFOC compleixi les condicions de seguretat esmentades en l'annex nº 1 i, especialment, que es compleixin les següents condicions:

* Que no hi hagi vehicles estacionats en els carrers per on hagi de passar el CORREFOC.
* Que els vidres de portes i finestres de les vivendes i establiments que hi hagi en l'itinerari del CORREFOC estiguin degudament protegits.

NOVENA.- La COMPANYIA declina tota responsabilitat pels danys a les coses que es poguéssin produïr per incompliment de les condicinons de seguretat esmentades i, en particular, del que es poguéssin produïr als vehicles que no hagin estat oportunament retirats o als vidres que no hagin estat degudament protegits.

DESENA.- L'EMPRESA es compromet a sotscriure al seu càrrec un pòlissa d'assegurança front a tercers que cobreixi la responsabilitat civil per danys a les persones, a les coses, a la via pública i als seus elements, d'acord amb allò que disposa l'article 3.2 del repetit Decret 252/99.

ONZENA.- La COMPANYIA es compromet a mostrar, sempre que l'EMPRESA li demani, que compleix les obligacions que li imposa la legislació vigent en relació a la manipulació i ús de productes pirotècnics en espectacles de focs d'artifici.

DOTZENA.- Per a la resolució de qualsevol litigi que pugui sorgir de l'aplicació o interpretació del present contracte, ambdues parts contractants renúncien de forma expressa al seu fur o jurisdicció que li siguin propis i es sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de (ciutat).

I, com a mostra de conformitat amb el seu total contingut, ambdues parts signen aquest contracte, del que se n'expedeixen dues còpies per un únic ús, en el lloc i data esmentats en l'encapçalament.

Signat:

P.p. l' EMPRESA

 

 

Signat:

P.p. La COMPANYIA

ANNEX Nº 1. NORMES DE SEGURETAT

(Incloure un planol amb el recorregut del correfoc, els punts d'ubicació d'ambulancies i bombers, etc)

PER ALS PARTICIPANTS:

* Portar roba de cotó, preferible-ment vella, amb mànigues i pantalons llargs.
* Portar un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell amb un mocador de cotó.
* Protegir-se els ulls.
* Portar el calçat adequat (esportiu, de mutanya, etc.)
* Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les explosions pirotècniques.
* No demanar aigua als veïns.
* Obeïr les indicacions dels serveis d'ordre públic i de sanitat.
* Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars, havent d'utilitzar únicament els preparats pels organitzadors.
* Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics.
* Adoptar una actitud correcte amb els diables i no obstaculitzar el pas ni fer-los caure.
* Seguir en tot moment les indicacions dels diables.
* Assabentar-se abans de l'inici del recorregut del correfoc i dels punts d'assistència sanitària.
* En el cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament als punts d'assistència sanitària.
* En cas de perill, seguir les instruccions dels diables.

PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS:

* Retirar tots els vehicles dels carrers de l'itinerari.
* Abaixar els portals metàl.lics o persianes en els edificis que en disposin.
* Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts.
* Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.
* No tirar aigua als participants ni als espectadors del correfoc per la perillositat que representa.
* Desconnectar tot tipus d'alarmes.
* Retirar de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar els pas dels actors, organitzadors i participants al correfoc.


Documents adjunts: